طراحی دستی - خانواده - همکاری در کارهای خانه - رسانه مردمی ارزشبان

همکاری بهترین و متعالی ترین عادتی است که می تواند به ارتقا خانواده به سطح مورد انتظار منجر شود.

در این فرآیند هیچ کس از موضع خود عقب نشینی نمی کند. هیچ کس از روی بی میلی گذشت نمی کند. هر دو عضو خانواده به خواسته خود می رسند و حتی نتیجه ای فراتر از خواسته خود به دست می آورند.

برای درک فرایند همکاری می توان به بدن انسان نگاه کرد. بدن فقط مجموعه ای از دست، بازو، پا، انگشت، مغز، معده و قلب نیست. بدن مجموعه ای معجزه آساست که می تواند کارهای عجیبی انجام دهد و این به دلیل عملکرد انفرادی هر یک از اعضای بدن است؛ برای مثال وقتی دو دست باهم کار می کنند، از دو دست که جدا از هم کار می کنند، موثر ترند. دو چشم در کنار هم واضح تر و با قدرت تشخیص بالاتری می بینند تا دو چشم جدا از هم. و همین طور است برای کلیه اعضای بدن. همانطور که همکاری بر تمام اعضای بدن تاثیر می گذارد، ارتباط و هماهنگی میان اعضای خانواده نیز تنظیم کننده ی رابطه میان آنان است.

وقتی زن وشوهر و فرزندان با هم زندگی می کنند، همکاری در روابط آنان نهفته است و بدون همکاری خانواده معنی پیدا نمی کند.

سایر نقاشی های "خانواده یعنی"

طراحی دستی - خانواده - تولد فرزند - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - احساس مسئولیت - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - پشتیبانی - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - پشتیبانی در بحران - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - حمایت خانواده - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - مشورت - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - مادر - نگهداری از فرزندان - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - زندگی مشترک - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - دورهمی - رسانه مردمی ارزشبان
طراحی دستی - خانواده - حمایت از فرزندان - رسانه مردمی ارزشبان

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید