فیلم کوتاه پدر - موسسه مردم نهاد ارزشبان
فیلم کوتاه

فیلم کوتاه پدر

فیلم کوتاه پدر، تولید سال 1397، در بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها در سال 1398 به عنوان بهترین فیلم کوتاه شناخته شد.
ادامه مطلب »