طراحی دستی - خانواده - مادر - نگهداری از فرزندان - رسانه مردمی ارزشبان
گرافیک

نگهداری فرزند

وظایف پدر برای مردهایی که به تازگی تشکیل خانواده داده اند و تاکنون تجربه ی پدر بودن را نداشته اند اغلب دشوار است

ادامه مطلب »